Rakkers

NAAM: Jochen De Groot
BIJNAAM: Joppi
FAVORIETE CHIROSPEL: Kampen bouwen
FAVORIETE CHIROLIED: Don Johnsson
GSM NUMMER:  0479 35 51 69
E-MAIL: jochendegroot28@gmail.com

NAAM: Dylan
BIJNAAM: Dyldo
FAVORIETE CHIROSPEL: Baren
FAVORIETE CHIROLIED: Blauwvoet
GSM NUMMER: 0484 44 90 86 
E-MAIL: Dylandylan998@gmail.com

NAAM: Flor
BIJNAAM: Flokke 
FAVORIETE CHIROSPEL: bosspel
FAVORIETE CHIROLIED: de machtigste koning
GSM NUMMER: 0477 45 20 50 
E-MAIL: Flor.van.schuylenbergh@gmail.com